مدیران محترم شرکتهای عضو انجمن
موضوع: تعرفه ریالی هزینه دیرکرد کانتینر سال ٩٩١١
با سالم؛
احتراما، به پیوست تعرفه ریالی هزینه دیرکرد کانتینر سال ۹۰۶۶ حاصل از تصمیمات نشست مورخ
۰۰/۰۰/۹۰۶۶ و ۴۹/۰۰/۹۰۶۶ کمیسیون موضوع ماده ۴۰ ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت به
شماره ۶۵۰/۴۰۴۶۰ مورخ ۴۹/۰۰/۹۰۶۶ که در غیاب توافقات ذینفعان وفق مصوبات نشست ۴۹۰ شورایعالی
هماهنگی ترابری کشور معتبر و الزم االجراء است، جهت استحضار و اجراء ایفاد میگردد .